top of page

適用對象:

  • 定期健檢

  • 癌症治療前評估

  • 癌症開刀後追蹤

  • 癌症化學治療後追蹤

  • 癌症放射療法後追蹤

  • 癌症標靶治療後追蹤

  • 癌症免疫療法後追蹤

 

 

*懷孕婦女可檢測

*血癌病患無法檢測,請洽詢免疫細胞檢測

 

bottom of page